tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by <>morgan <>

 
1.
whats going on? wats up?
You: yo was up wag 1
Friend:nothing you
viết bởi <>morgan <> 04 Tháng năm, 2006