tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by - - -anonimuss- - -

 
1.
pwm
It means that you have a pwm in the an english exam...
lisa has got a pwm.
lisa has got a pass with merit.

viết bởi - - -anonimuss- - - 02 Tháng mười, 2007