tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Alexandra Bush

 
1.
hypocrite who espouses family values yet indulges in high-class escorts - such as David Vitter, Louisiana senator
That dude's a vitter man - hitting'em with the Viagra on Saturday and preaching on Sunday
viết bởi Alexandra Bush 17 Tháng tư, 2008