tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by Andrew jizones

 
1.
"somthing that is cool or just the shit"
"awesome"
"Damn man, that trick was bomb diggity!"
viết bởi Andrew jizones 19 Tháng năm, 2003