tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Aslan (from Hamburg, Germany)

 
1.
Short for "My Your Own Business"
"Don't be so curios, piss off and myob!"
viết bởi Aslan (from Hamburg, Germany) 04 Tháng tám, 2003