tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by AxlRoseGirl