tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by BStatus

 
1.
FWP
FUCK WET PUSSY
All I want to do is FWP with my daddy dick (DD)
viết bởi BStatus 14 Tháng tư, 2010