tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Brad Mecoli

 
1.
tks
An abbreviation for Thanks
Guy1: hey I sent you that pr0n] you requested

Guy2: tks
viết bởi Brad Mecoli 24 Tháng tám, 2007