tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

2 definitions by Chris Dodson

 
1.
An expression of mediocre-ness; not very good
How are ya doing? Kinda blet. (or) MAN BLET!!!!
viết bởi Chris Dodson 13 Tháng chín, 2003
 
2.
expression of anything and everything
(Anger) MAN AUGHT! (Response) How was your day? It was kinda aught...
viết bởi Chris Dodson 13 Tháng chín, 2003