tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by DamageUD2

 
1.
You Only Live Nine. The feline response to "YOLO".
Man: "I'm gonna do this! YOLO!!!"
(falls to his death)
Cat: "Loser. YOLN."
viết bởi DamageUD2 01 Tháng tư, 2013