tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Evan McDowell

 
1.
A song by the pixies
viết bởi Evan McDowell 26 Tháng tám, 2003