tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Fireman27

 
1.
USNA FD Training Chief
Guy 1: Wow John is such an ass clown

Guy 2: really i always thought of him more as a ball bag
viết bởi Fireman27 30 Tháng mười hai, 2009