tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Futera

 
1.
Shang
Your a Shang
viết bởi Futera 05 Tháng tư, 2003