tìm từ bất kỳ, như là rimming:

5 definitions by Gabe Adams

 
1.
high Grade Weed
damn yo, that shii is so dank
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
2.
Very long Ass hair
You Mom has a assbeard
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
3.
Pot
I got some erbz to smoke
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
4.
a skilled smoker
damn redijedi, leave me some
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003
 
5.
Meh
Meh = me
Did You Miss Meh?
viết bởi Gabe Adams 21 Tháng tám, 2003