tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Good Company

 
1.
Music that makes you want to turn up the volume ALL the way (CRACKIN music).
viết bởi Good Company 15 Tháng chín, 2011