Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

1 definition by HUGSaLOT

 
1.
Alternate of "Fuck it" to be used when you don't wish to use fowl language, but still wish to express the same thing.
Aw Fuggit!
viết bởi HUGSaLOT 02 Tháng mười, 2003
52 6