tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by HUGSaLOT

 
1.
Alternate of "Fuck it" to be used when you don't wish to use fowl language, but still wish to express the same thing.
Aw Fuggit!
viết bởi HUGSaLOT 02 Tháng mười, 2003