tìm từ bất kỳ, như là trill:

1 definition by Harventh

 
1.
preparing for a shot of heroin
Sick Boy: Say something Mark.
{shouting}
Sick Boy: Fucking say something, huh?
Mark "Rent-boy" Renton: I'm cooking up.
- Trainspotting (film)
viết bởi Harventh 07 Tháng hai, 2008