tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2 definitions by Havano

 
1.
Race of Everquest lore.
My monk is an Iksar.
viết bởi Havano 24 Tháng chín, 2003
 
2.
The art of annoyance; to believe no opinions but ones own.
viết bởi Havano 24 Tháng chín, 2003