tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Heywood Jablomeh

 
1.
Acting black around black people, and white around white people.
Hey nigga, stop being so broffable 'round dem crackers, you nigger ass bitch!
viết bởi Heywood Jablomeh 14 Tháng hai, 2006