tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by J_chic

 
1.
A song by Kings of Leon
I was jammin to Tranny the other day.
viết bởi J_chic 08 Tháng năm, 2005