tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Jiganig

 
1.
goh
The sound of someone dying brutally.
*Bob shoots Jimmy*
Jimmy 'GOHHHHHHHH!!!!11'
viết bởi Jiganig 08 Tháng sáu, 2009