tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by John Velco

 
1.
Emputar, in spanish means to "get pissed off"
Emputarse= to get pissed
Empute= to get mad
*Emputar is a spanish word*
Yo me Empute con el profesor de la clase.
viết bởi John Velco 01 Tháng năm, 2007