tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by KablooeyToo

 
1.
TFD
ACRONYM for Total Fucking Disaster.
Toooie: "Hey, Tony, how'd ya do on the math final?"
Tony: "TFD, man, T.F.D. I'm gonna flunk."
viết bởi KablooeyToo 15 Tháng mười hai, 2010