tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Lemonteaz

 
1.
Environmentally friendly.
Be globobo and recycle that!

Hey! You littered! That wasn't very globobo.
viết bởi Lemonteaz 18 Tháng năm, 2008