tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

3 definitions by LiftedEric

 
1.
Ugly Fat Girls
U.F.G. 6 o' clock, watch out.
viết bởi LiftedEric 28 Tháng tám, 2009
 
2.
adukas are U.F.G.'s

Ugly Fat Girl
Jeff: ADUKA!!!
Eric: Dude...I don't wanna know about any adukas
viết bởi LiftedEric 01 Tháng mười một, 2009
 
3.
The absolute, complete opposite of U.F.G.

Bomb Ass Girl
Dude, fk ufgs. I'm only down for B.A.G.s right now.
viết bởi LiftedEric 01 Tháng mười một, 2009