tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Little Ari C(:

 
1.
just to let you know
Jtlyk, your zipper's not zipped.
viết bởi Little Ari C(: 16 Tháng hai, 2009