tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by NexusPlayer

 
1.


A Word meaning Master of Anal Exploration.
My Friends a TSWolf, He Helped my Unclog my Ass!
viết bởi NexusPlayer 25 Tháng bảy, 2003