tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Nick A.B.C Robinson

 
1.
Become less tense or anxious.
"Just chill, man. It isn't that hard. Just vote for Shelly!"
viết bởi Nick A.B.C Robinson 14 Tháng chín, 2008