tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by RWill82

 
1.
Vice President I'd Like to F*ck
guy 1: Dude, did you see Sarah Palin last night on T.V.?

guy 2: Yes! She is such a VPILF
viết bởi RWill82 04 Tháng chín, 2008