tìm từ bất kỳ, như là spook:

15 definitions by Rick Mills

 
15.
A masochistic or submissive dog.
Our pet subwoofer loves it when we put his collar on him.
viết bởi Rick Mills 08 Tháng chín, 2004