tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Robert Hayden

 
1.
RTFM is a internet word used to say "Read the f***ing manual"
Bob - I need help :(
Jim - Ok what with
Bob - How to install this game
Jim - =/ RTFM
Bob - What???
Jim (Has logged off)
viết bởi Robert Hayden 15 Tháng tư, 2008