tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by RobertTheSemenyukah

 
1.
Big black men from Russia that superman on small children in parking lots of Wal-Mart.
"That Paul kid pulled a Semenyuk all over that Niglet."
viết bởi RobertTheSemenyukah 11 Tháng năm, 2008