tìm từ bất kỳ, như là plopping:

1 definition by S.A. Khan

 
1.
1) noun - Number of semen emissions during an ejaculation.
2) noun - a stupid person or thing.
1)Last night I shot six schlompers while cumming, good work Honey!
2) President Bush is such a Schlomper.
viết bởi S.A. Khan 31 Tháng tám, 2004