tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by SamEm32

 
1.
Usually a guy that enjoys cardigans and makes funny and lame jokes.
Girl 1: Man, my night sucked, I was stuck with a Henrietta.

Girl 2: Aw yo, that sucks, luckily I was stuck with a Glenn Kernaghan.
viết bởi SamEm32 24 Tháng một, 2010