tìm từ bất kỳ, như là spook:

2 definitions by Satanists will burn in hell

 
1.
suck my balls...............
politicians suck my balls
viết bởi Satanists will burn in hell 16 Tháng hai, 2005
 
2.
The ACLU's got their back!
A bunch of Satanic NAMBLA homos.Racist men in dresses etc etc.
viết bởi Satanists will burn in hell 16 Tháng hai, 2005