tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by SerpentM

 
1.
7 = T, 12 = R, 6 = G
TRG, Tiny Raskal Gang(sters)

Roaches.
"7126 rollin up in yer hood"?
"fukn 7126 always net bangin"
viết bởi SerpentM 30 Tháng chín, 2003