tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Severe Lad

 
1.
a top nosh
Girl "You can have another blowjob"
Boy "Don't call it a blowjob, it's an elite chewy. A blowjob's not good enough."
viết bởi Severe Lad 02 Tháng mười, 2010