tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Stiff Capranos

 
1.
Russian or slang for Teenager
"Those Nasdats cause nothing but trouble".
viết bởi Stiff Capranos 11 Tháng ba, 2005