tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Stu Gotts

 
1.
Kiss My Ass Cocksucker, You're On Your Own.
Worker 1: I'm not going to follow the rules anymore. I'm going to do it my way.
Worker 2 (walking away): KMACYOYO
viết bởi Stu Gotts 24 Tháng tám, 2007