tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by TrikkiNikki22

 
1.
Being thirsty AND starving at the same time.

Thirst(THIRSTy)-ation(starvATION)... THIRSTATION

**FNF4L!**
Yo man, I'm dyin of thirstation!
viết bởi TrikkiNikki22 20 Tháng một, 2010