tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Tyrone2235

 
1.
A blatant homosexual
"Look at that flameboat playing DDR"
viết bởi Tyrone2235 12 Tháng năm, 2007