tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Win2k admin

 
1.
A popular web browser by Microsoft based on NSCA Mosaic.
viết bởi Win2k admin 24 Tháng mười, 2003