tìm từ bất kỳ, như là spook:

3 definitions by Yoshikuni Kenta

 
1.
Contraction of the phrase "She would have"
She'd've gone far on a porno.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005
 
2.
Contraction of the phrase "He would have"
He'd've been rich if he sold drugs.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005
 
3.
Contraction of the phrase "She would have"
She'd've gone far on a porno.
viết bởi Yoshikuni Kenta 19 Tháng mười một, 2005