tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by al;sdkfja;sdlkfj

 
1.
A total lie even if my friend can't see his dick moving girlfriend do it.
After having plans to hang out... girlfriend "i can't hang out"
Me "Thats Total bullshit
viết bởi al;sdkfja;sdlkfj 29 Tháng một, 2009