tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by brandyq

 
1.
tsw
treacherous snake woman
ie my mother
guy: yo' wanna hang out?
girl: can't tsw is being a smelly pirate hooker
guy: who?
girl: my *shudder* "mother"
viết bởi brandyq 30 Tháng tư, 2005