tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by buttcrackzach

 
1.
DTR
Down To Rape.

For those times when those DGL's just seem to fall into the chloroform rag.
Guy 1: Dude, I am so DTR tonight!

Guy 2: Sweet, I brought the chloroform.
viết bởi buttcrackzach 12 Tháng năm, 2008