tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by concrete cowboy

 
1.
a boner while slow dancing
girl: i like you
boy: i like you too
girl:quit poking me
boy: i gota slow dance chubby
viết bởi concrete cowboy 13 Tháng năm, 2006