tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by dinsda1e

 
1.
NGH
irc acronym, to show uber-friendliness in a non gay way.


NGH: None Gay Hug
dinsda1e gives pyro a NGH
viết bởi dinsda1e 18 Tháng tám, 2004