tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by e737989

 
1.
A term used to describe a lazy eye.
1. Bro you have DAT I

2. Dude 1: "Whats with Binwant?"

Dude 2: "I don't know, I think he has DAT I"
viết bởi e737989 04 Tháng tư, 2013