tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by flashdance - what a feeling