tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by flashdance - what a feeling