tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by flashdance - what a feeling