tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by flashdance - what a feeling